Регистрация на домашни любимци | Ветеринарен Кабинет Филипови Варна

www.vet-varna.com
Най-добрият приятел на вашия домашен любимец !
052 / 601 910

Запази час при ветеринар Варна

• Диария
• Регистрация на домашни любимци
• Микрочип

Регистрация на домашни любимци

Регистрацията на домашните любимци се извършва в районните кметства по местоживеене. За целта са ви необходими:
  • паспорт (син, евростандарт);
  • ваксинация срещу болестта бяс;
  • поставен микрочип от вашия ветеринарен лекар.
С попълнения паспорт, в кметството ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация, което ще трябва да носите с паспорта на животното и при поискване да го представяте на контролните органи за проверка.

 РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Чл.18. Кметът на община Варна или упълномощено със заповед от него лице:
1. Изготвя карта, отразяваща наситеността, брой мъжки и женски и здравен статус на безстопанствените животни на територията на Община Варна;
2. Провежда образователна програма в училищата, обхващаща всички възрастови групи, третираща проблемите с безстопанствените животни за създаване на ново съвременно отношение към тях, както и начините на отговорно отглеждане на домашни животни, за предотвратяване на възможността те да станат източник на бездомни;
3. Създава и организира дейността на приют за безстопанствени животни/котки и кучета/;

Чл.19. (1) Районните администрации към община Варна :
1. изготвят и водят регистър на всички домашни и безстопанствени животни /котки и кучета/;
2. Установяват връзка по райони с управителите на етажната собственост, с цел контрол и актуализиране на регистрите и отчетността им.
3. Изготвят и издават удостоверения за притежание на домашни животни /котки и кучета/.
(2) В регистъра и удостоверението за регистрация по ал.1 т.3 се отразява :

номер на удостоверение за регистрация;
трите имена на собственика и постоянен адрес;
адрес на който пребивава домашното животно/котка, куче/;
име на домашното животно/котка, куче/, порода, външни белези;
имунизационен паспорт – номер, дата на издаване, издател;
дата на имунизация през съответната година;
платена такса по ЗМДТ;
номер на микрочипа;
декларация за запознаване на собственика със задълженията му по настоящата наредба;
(3) Таксите за регистрация и издаване на удостоверения са както следва:
1. Таксата за издаване на удостоверение е в размер на 5,00лв. и е еднократна;
2. Таксата за притежание се заплаща ежегодно до 31.03. на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на домашното животно /котка, куче/, когато то е придобито след 31.03. Нейният размер се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Варна.
3. Освобождаването от годишна такса ще се извършва за:
а) домашни животни на инвалиди;
б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
в) животни използвани за опитни цели;
г) животни използвани от БЧК;
д) кастрирани животни;
е) ловни кучета
(4) Приходите от събраните такси по ал.3 т.1 и т.2 се използват за мероприятия свързани с намаляване броя на безстопанствените животни.
(5) Председателите на общото събрание на етажната собственост в срок до 31.04. на календарната година изготвят отчет за отглежданите домашни животни котки и кучета и го представят в районните кметства по местоживеене.

Чл.20. (1) Ветеринарните лекари,коитоупражняват ветеринарномедицинска практика на територията на Община Варна са длъжни:
1. Да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват Кмета на Община Варна и районните кметства при съмнение и възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност при животните.
2. Да уведомяват незабавно Кмета на Община Варна и районните кметства за установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животни.
3. Да водят регистър по образец утвърден от Генералния директор на НВМС на обслужваните от тях домашни животни.
(2) Ветеринарните лекари, извършват манипулации по инплантиране на микрочип установяващ самоличността на собственика, порода , пол и възраст на животните и извършените имунизации.

Чл.21. (1) Собствениците на домашни животни /кучета и котки/ са длъжни:
1. да декларират в кметствата по местоживеене вида, пола и броя на притежаваните от тях домашни животни/котки, кучета/ и настъпилите промени в числеността им в срок от до 30 дни за новозакупените и до 3 месеца за новородените. При декларирането на собственика се издава удостоверение за регистрация/паспорт/ от районното кметство по местоживеене. Регистрацията и пререгистрацията се извършва ежегодно в срок до 31.03. на съответната година или заедно с подаването на декларацията.
Срокът за регистрация за 2007г. е до 30.06.
Глоба от 50 до 500лв.
2. Ежегодно да представят кучетата за ваксинациясрещу бяс в лицензирани ветеринарномедицински клиники или общинския кастрационен център.
Глоба от 20 до 100лв.
3. Да разхождат кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло над 10кг. и агресивни кучета с намордник. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни.
Глоба 100лв.
4. Да събират фекалиите, отделени от домашните животни /котки, кучета/ при разхождането им на публични места. За целта е необходимо собственика да носи достатъчен брой хигиенни пособия /найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица, щипка или лопатка/ или други.
Глоба 50 лв.
5. При извеждането на домашни животни /кучета, котки/ да носят в себе си ветеринарномедицинският му паспорт и удостоверението за регистрация. Същите при поискване да се представят за проверка на длъжностните лица от общинската, районните администрации и полицията.
Глоба 20лв.
6. Да осигурят спазването на общите изисквания от правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост /ПУРНЕС/.
7. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни.
Глоба 50лв.
8. Да се грижат за животните и да не ги изоставят, а тези които не са в състояние да ги отглеждат, са задължени да ги предадат безвъзмездно в общинския приют.
Глоба 50лв.
9. Да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за животни, показващи съмнителни признаци на бяс.
10. В срок до 01.08.2007г. да посетят лицензирана ветеринарномедицинска клиника за поставяне на микрочип на животните /котки, кучета/ чиито собственици са.
Глоба от 20 до 250лв.
/2./ При получаване на удостоверения за регистрация от кметството по местоживеене, собственика на домашните животни/котки, кучета/ подписва декларация, че е запознат със задълженията си по настоящата наредба и с размера на санкциите при неспазването и.
(3) 1. Куче без нашийник /нагръдник/ и повод не придружено от собственика си, се счита за безстопанствено и поражда задължения за служителите на общинския приют за безстопанствени кучета към Община Варна да го заловят и приберат в приюта.
На собствениците се налага санкция: Глоба по квитанция
2. Животно/котка, куче/ от приюта се връща на собственика при подписване на приемо – предавателен протокол и заплащане на такса за престой на животното в приюта по тарифа, одобрена с решение на Общинския съвет – Варна включваща ваксинация, обезпаразитяване, кастрация и изхранване на животното.
3. Куче, не потърсено в 14 – дневен срок от собственика си се подлага на манипулациите съгласно разпоредбите на българското законодателство.
/4./При повторно залавяне на животно/котка, куче/ което е било освобождавано или осиновено от общинския приют за безстопанствени животни на собственика се налага глоба в размер от 100 до 200лв.
/5./ Безстопанствени животни, страдащи от остри заразни заболявания или чието поведение представлява опасност за живота и здравето за хората и животните, след установяване на здравния им статус от компетентните длъжностни лица от общинския приют за безстопанствени животни, подлежат на евтаназия.

Чл.22. Забранява се:
/1/ Ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са оторизирани от закона или друг нормативен акт, както и измъчването им по какъвто и да било начин.
Глоба 100 – 500лв.
/2./ Разхождането кучета на територията на учебните, детските, здравни заведения, кварталните детски спортни площадки и плажните ивици.
Глоба 100лв.
/3/. Отглеждането с търговска цел за продажба, пансионат и др. на кучета, котки декоративни птици в жилищни помещения.
Глоба 100лв.
/4./ Използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, наранявания или смърт, както и насъскването им едно срещу друго.
Глоба 50 до 100лв.
/5./ Ловенето на кучета и котки с капани и други пособия, причиняващи наранявания или смърт.
Глоба 100 до 300лв.
/6./ Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, както и на стълбищните площадки и други места, противоречащи на правилника за вътрешния ред на етажната собственост.
Глоба 50 до 100лв.
/7./ Трупосъбиране и загробване на животни, както и изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на територията на гр.Варна.

Чл.23. (1) Забранява се отглеждането на животни и птици с търговска цел на територията на Варна.
(2) Забранява се отглеждането на домашни животни и птици в имоти находящи се на територията на Варна. А в прилежащите към града вилни зони и селищни образования на разстояние по – малко от 3 метра, считано от граничните регулационни линии със съседните имоти
Глоба 50 до 500лв.

Чл.24. Забранява се :
(1) Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз за превоз от НВМС.
Глоба 50 до 500лв.
(2) Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и чифтокопитни животни без ветеринарномедицински паспорт.
Глоба 50 до 300лв.
(3) Събирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци застроените дворищно регулационни парцели.
Глоба от 20 до 200лв.
(4) Разходката и пашата на селскостопански животни по улиците, в парковете, градините и другите озеленени площи на територията на гр.Варна.
Глоба от 50 до 500лв.
(5) Ловенето на птички, гълъби, гургулици и други, събирането на яйца от птичите гнезда, повреждането и унищожаването на изкуствените хранилки и птичите къщички в парковете, градините и други места.
Глоба от 20 –до 200лв.
(6) Развеждането на диви животни по улиците, площадите и други публични места на територията на Община Варна с цел представление или търговия.
Глоба от 50 до 500лв.
(7) Въвеждането на животни в търговски обекти и обществени места с изключение на кучета – водачи, придружаващи незрящи хора.
Глоба от 50 до 100лв.
(8) Отглеждането и/или преминаването на животни на територията на депа за отпадъци, както и изхранването на животни с отпадъци от такива депа.
Глоба от 50 до 300лв.
(9) Отглеждането и продажбата на животни/котки, кучета/ в зоомагазините от аквариуми и други, непригодни за здравето и хуманното отношение условия за живот и съхраняване на животните съоръжения.
Глоба от 50 до 500лв.

Чл.25. (1) Забранява се отглеждането в апартаменти, дворове и парцели на повече от два броя домашни животни/ компаньони/.
Глоба от 50 до 500лв.
(2) При констатиране на животни над допустимия по ал.1 брой на собствениците се дава предписание за премахването им в едномесечен срок, след което същите се изземват от Общинския приемник за безстопанствени кучета и се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
(3) Забранява се отглеждането на кучета, котки и птици по терасите на жилищните сгради.
Глоба 100лв.
(4) При отглеждане на домашни животни в сгради с етажна собственост се изисква протоколирано съгласие от общото събрание на етажните собственици.

Глоба от 50 до 500 лв.

Чл.26. Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. територията на Варна;
2. без писмено съгласие на всички съседи за урегулирани поземлени имоти.
Глоба от 50 до 250лв.

Чл. 27. Считано от 01.01.2009г. се забранява движението на ППС с животинска тяга на територията на Варна 

 
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Регистрация на домашни любимци
Facebook